Ticari Taksi Toplu Taşıma Yönetmeliği

HACIBEKTAŞ BELEDİYESİ

TAKSİ DURAKLARI VE TİCARİ TAKSİ TOPLU TAŞIMA

YÖNETMELİĞİ

AMAÇ

Madde 1.

İş bu yönetmelik; Hacıbektaş Belediyesi sınırları içinde yolcu taşıma izni verilen (T) plakalı ticari taksiler ve halen faaliyette bulunan taksi durakları ile yeni açılacak olan taksi duraklarının çalışmalarını belli bir düzen içinde yapmasının sağlanması, şehir içi trafik güvenliğinin ve bütünlüğünün sağlanması ve uygulamayı yürütecek, denetleyecek olan kuruluş ve organların yetki ve sorumluluk alanlarını belirlemek amacıyla hazırlanmıştır.

DAYANAK

Madde 2.

5393 sayılı Belediye Kanunun 2464 sayılı Belediye Gelirler Kanunu ile 2918 sayılı karayolları Trafik Kanunu ve Karayolları trafik  Yönetmeliğinde Belediyelere verilen görev ve yetkiler bu yönetmeliğin yasal dayanağını oluşturur.

TANIMLAR

Madde 3.

BELEDİYE: Hacıbektaş Belediye Başkanlığı,

KENT : Hacıbektaş Belediyesi sınırları ve mücavir alanı içinde kalan sayacı,

İŞLETMECİ  : Kent içinde yolcu taşımacılığı yapan taksileri çalıştıran kişi veya kuruluşu,

ARAÇ : Yapısı itibariyle sürücüsü dahil en çok 5 oturma yeri olan, insan taşımak için imal edilmiş bulunan ve                                        taksimetre ile yolcu taşıyan ticari motorlu aracı,

SÜRÜCÜ: Bu yönetmelik uyarınca işletmeci tarafından aracı sürmekle görevlendirilen kişiyi,

MESLEK ODASI : Hacıbektaş Şoförler ve Otomobilciler odası,

UYGUNLUK BELGESİ :Araç işletmecilerinin, araçları için bu yönetmelik hükümlerine göre tesbit edilen Teknik Komisyondan alacakları araç uygunluk belgesini,

UYGUNLUK BELGE KOMİSYONU: Belediye bünyesinde zabıta müdürü başkanlığında bir belediye araç bakım sorumlusu, araç sevk amiri ve zabıta müdürlüğünden görevlendirilecek iki personelden oluşan ve raportörlüğünü zabıta müdürlüğünün yaptığı komisyonu,

TAKSİ ÇALIŞTIRMA RUHSATI: İşleticilerin ücretini ( harcını) yatırılarak Zabıta Müdürlüğünden alacakları bir yıl geçerliliği olan her yıl bu yönetmelik hükümlerine uygun olarak vize yaptırarak yenileyecekleri belgeyi,

ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ: Taşıma araçları ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek üzere görevlendirilen Hacıbektaş belediyesi Zabıta Müdürlüğünü, Belediyece konu ile ilgili olarak başka bir birim görevlendirilmesi halinde o birimi;   İfade eder.

Bu yönetmelikte yer alan ve açıklanmayan deyimler için ilgili kanun ve yönetmeliklerde kullanılan tanımlar geçerlidir.

KAPSAM

Madde 4.

Yönetmelik belediye sınırları içinde belediyenin uygun göreceği yerde ve sayıda olmak kaydıyla, yolcu taşımacılığı yapmak üzere faaliyet gösteren taksi duraklarını, yeni açılacak olan taksi duraklarını ve duraklarda çalışacak olan ticari taksileri kapsar.

YETKİ

Madde 5.

Belediye, içerisinde çalışacak taksi sayılarını, bilet ücret ve tarifelerini, zaman ve güzergahlarını belirlemek;  durak yerleri ile karayolu, yol, cadde, sokak, meydan ve benzeri yerler üzerinde araç park yerlerini tesbit etmek ve işletmek, işleştirmek veya kiraya vermek; kanunların belediyelere verdiği trafik düzenlemesinin gerektirdiği bütün işleri yürütmek yetkilerine haizdir.

TAKSİ ÇALIŞTIRMA RUHSATI

Madde 6.

Taksi çalıştırma hakkı elde eden işletmecilere ve halen taksi olarak çalışanlara Belediyece; bu yönetmelik hükümlerine uygunluk halinde taksi çalıştırma ruhsatı verilir. Taksi çalıştırma ruhsatına bu yönetmelik hükümlerinde belirtilen şekilde her yıl vize yapılması zorunludur. Taksi çalıştırma  ruhsatı olmayan veya yıllık vizesini yaptırmayan araçlar taksi olarak çalışamazlar. Çalışma ruhsatı, taksinin çalışma esnasında araçta bulundurulacaktır. İşletici ya da araç sürücüsü, denetim yetkisi olan görevlilere istendiği anda çalışma ruhsatını ibraz etmek zorundadır.

Diğer Hususlar:

 1. Her bir taksi işletmecisi, Belediyenin ulaşamadığı alt yapısından ve durak yerlerinden yararlanmasının karşılığı olarak Belediye Meclisince gelir tarifesinde belirlenen tarihlerde ödemek zorundadır.
 2. Taksi işletmecileri, yönetmelikte belirtilen ilkeler doğrultusunda çalışmaları halinde; Belediye Meclisince o yıl içinde tespit edilen vize ücretini ayrıca peşin olarak ödeyeceklerdir.
 3. 1 ( bir) yıllık çalışma süresi dolduğu halde 30( otuz) gün içerisinde vize işlemini yaptırmayan taksicilerin ruhsatları iptal edilir. Bu şekilde ruhsatı iptal edilen araç sahiplerinin yıl içerisinde veya sonrasında tekrar çalışma izni için müracaatları ilk müracaatmış gibi değerlendirilir.
 4. Taksi sahibinin yıl içinde ölümü halinde en geç 3 ( üç) ay içinde varislerinin Belediyeye başvurarak yıllık ruhsat harcı ödemeden kendi adlarına ruhsat almak kaydıyla taksi hatlarını çalıştırabilirler. Ölümden dolayı taksi hattının devri halinde, yeni sahibi yönetmelik kuralları çerçevesinde çalışma ruhsatını devir alır.
 5. Taksi hattı alım- satımını yapılması halinde Belediyeye yazılı olarak başvuru yapılacaktır. Başvurunun Belediye Encümenince uygun bulunması halinde, aracın noter satışı ve Emniyet trafik tescil Bürolarından devri yapılabilir veya ortak alınabilir. Belediyeye başvurmadan ve encümen kararı alınmadan yapılan satışlarda satın alan bu satıştan, ortak almalarda, ortak bu hisse devrinden dolayı hak sahibi olamaz.
 6. Yıl içerisinde çalıştırma ruhsatını devredenler ile yönetmelik gereği çalıştırma ruhsatı iptal edilenler, ödedikleri ruhsat harcını geri isteyemezler.

TAKSİ ÇALIŞTIRMA RUHSATI BAŞVURU USUL VE ŞARTLARI:

Madde 7.

İstenecek Evraklar:

 1. Hacıbektaş esnaf odalarından birine kayıtlı olduğuna dair belge.
 2. Sürücü belgesi fotokopisi.
 3. Nüfus cüzdanı sureti.
 4. En az iki yıldır, Hacıbektaş Belediye sınırları içinde ikamet ettiğine dair belge ancak iki yıldan fazla süredir Hacıbektaş‘ da taksi durağında çalışan işletmeciler ikametlerini bir yıl içinde Hacıbektaş’a alacaklardır.
 5. Ticari araç kullanma belgesi (SRC)
 6. Araç ruhsat fotokopisi
 7. Sabıka kaydı
 8. Pisikoteknik değerlendirme formu
 9. Taksi ile ilgili Hacıbektaş vergi Dairesinden mükellefiyet kaydı.
 10. Aracın mali sorumluluk sigorta poliçesi

Başvuru usul ve şartları:

 1. Ticari plakalı taksi veya dolmuşlar tek kişi üzerine olabileceği gibi hisse oranlarını belirten Noterden düzenlenmiş ortaklık sözleşmesi ile birden fazla ortaklı olabilirler.
 2. Taksi çalıştırma ruhsatı almak isteyen araç sahibi veya sahipleri, başvuru dilekçesi ve yukarda sayılan belgelere birlikte Belediye’ye başvururlar. Talebin Yönetmelikte öngörülen şartlara uygun olup olmadığı Zabıta Müdürlüğünce incelenir. Başvurusu kabul edilen araçlar Teknik Komisyona havale edilir ve Araç Uygunluk belgesi alması istenir. Araç Uygunluk Belgesi alan araç sahiplerinin evrakları Hacıbektaş Belediye Encümenine gönderilir. Bu belgede; taksi sahip veya sahiplerinin TC: kimlik no,  adı,  soyadı, baba adı, doğum yeri ve tarihi, ikametgah adresi, sürücü belgesi cinsi, taşıtın plaka numarası yazılır.
 3. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumunun emekli aylığı alanların yönetmelikte aranan diğer şartları taşımaları halinde başvuruları kabul edilebilir. Taksi çalıştırma ruhsatı alacak taksi sahipleri işbu yönetmelik hükümlerine ve yetkili kurullarca alınacak kararlara uymakla yükümlüdürler.

TAKSİ DURAĞI AÇILMASI VE DURAK AÇMA- ÇALIŞTIRMA RUHSATI TANZİMİ

Madde 8.

Belediye, 5393 sayılı kanun gereğince yeni taksi durak yerlerini bu duraklarda çalışacak araç sayısını belirlemeye ve bu şekilde tespit ettiği taksi hatlarını uygun usulde ihaleye yetkilidir.

Ayrıca birden fazla taksi işletmecisi kişi veya kişiler, durak açılmasını istedikleri yerleri belirterek, bağlı bulundukları meslek kuruluşu aracılığı ile Belediyeye müracaat edebilirler. Müracaatlar, Zabıta Müdürlüğünce değerlendirilerek, karar alınmak üzere belediye encümenine gönderilir.

Belediye Encümenince uygun görülmesi durumunda Zabıta Müdürlünce taksi durağı açma- çalıştırma ruhsatı verilir.

Belediyece her taksi için durak kimlik kartı tanzim edilir ve bu kart araç içinde müşterilerin rahatça görebilecekleri yere asılır.

Taksi durak yerleri ve binaları Belediyece hazırlanacak tek tip projeye uygun olarak Belediye tarafından yapılır yada Belediye encümeninin kabul edeceği projenin taksi durağı açacaklara yaptırılmasını sağlar.

Belediyenin belirlediği taksi duraklarında taksiler düzen içinde duracaktır duraklar dışında müşteri almak için başka yerlerde durup beklenmeyecektir.

TAKSİ DURAKLARINDA ÇALIŞACAK ARAÇ SAYILARININ TESPİTİ

Madde 9.

Taksi olarak çalışacak araç sayısı, ihtiyaç ve talepler göz önünde bulundurularak belediye meclisi tarafından belirlenir ve ilave araca gerek görülürse tesit edilen sayıda taksi hattı ihdas edilir.

Belirlenen yeni hatların 2886 sayılı devlet ihale kanunun gereği ihalesinin yapılmasında ve ihaleye katılım şartlarının belirlemeye belediye encümeni yetkilidir.

İlaveler haricinde mevcut taksilerin durak değiştirmesi, duraklarda araç eksiltme, artırma, sayılarını belirleme , durakları birleştirme veya kaldırma konularında belediye encümeni yetkilidir.

YÖNETİM VE DENETİM

Madde 10.

Taksi durakları, işletmecilerin ve sürücülerin sorumluluğu altında olup, meslek odasının ve belediye zabıta müdürlüğünün yönetim ve denetimine tabidir. Zabıta Müdürlüğü, denetimlerini kanunlar ve bu yönetmelik hükümlerine göre yapar.

SORUMLULUK

Madde 11.

Taksi durakları işletmecisi, sürücü ve personeli, sistem içindeki her türlü faaliyetleri nedeni ile doğacak mali, hukuki ve cezai sonuçlardan doğrudan sorumludurlar. Bu nedenle, belediyeye herhangi bir sorumluluk affedilemez.

ÇALIŞMA İŞLE İLGİLİ KURALLAR

Madde 12.

Araçlar, belediyece belirlenen depolama noktasında ve belediye encümenince kabul görülerek tasdiklenen şekliyle ve tanınan kontenjan sayısına göre çalışırlar.

Taksi çalıştırma ruhsatı sahipleri, adlarına tescilli araç çalıştırmak zorundadır. Duraklarda çalışanların işi bırakmaları veya 6 aydan fazla süre içerisinde taksisini çalışır vaziyette bulundurmaması veya ismine tescilli aracının olmaması halinde duraktan kaydı silinir ve taksi çalıştırma ruhsatı iptal edilir.

Seyrüsefer sırasında aşağıdaki hususlar uyulacaktır:

a) Taksiler depolama noktasında veya hareket halinde iken aldıkları müşterinin gitmek istedikleri adres doğrultusunda taşımacılık yaparlar.

b) Taksiciler, müşterilerini gitmek istedikleri yerlere, en yakın güzergahtan götürmek mecburiyetindedir. Taksiciler, yolculuğu yarım bırakamazlar, sadece kanunen girilmesi yasak olan yerlere giremezler.

c) Aşırı sürat yapmak ve diğer araçlarla yarış yapmak yasaktır.

d) Taksicinin dolmuş gibi çalışması yasak olup, seyrüsefer sırasında taksimetre açması zorunludur.

e) Belediye sınırları ve mücavir alan dışına çıkışlarda ücret pazarlığa tabiidir.

DURAKLARDA VE ARAÇ İÇİNDE UYULACAK KURALLAR

 Madde 13.

Araç içinde işletmeci, sürücü ile tüm yolcular aşağıdaki kurallara uyacaklardır. Yolculuk bittiğinde kat edilen yolculuk ücreti taksimetre cihazında yazılıdır, bu rakam hiçbir zaman maskelenmiş olmamalıdır. Taksimetre açmak mecburidir.

 1. İşletmeci tarafından araç içinde sürücü haricinde kimse bulundurulamaz.
 2. Taşıma ücretleri; yolculuğun başlangıç noktası ile bitiş noktası arasında taksimetrenin yazdığı kadar ücret yolcudan alınır. Arızalı taksimetre ile kesinlikle çalışma yapılamaz. Tespit edilenler hakkında yasal kovuşturma ve cezai işlem uygulanır. (2918 sayılı kanun uygulanır.)
 3. Durakta çalışan esnaf; çevre sakinleri, müşteri, resmi ve gayri resmi v.b. kuruluşların huzur ve rahatlarını bozacak davranışlarda bulunmayacaklardır. Bulundukları takdirde belediyece lüzumu görülen hallerde belediye encümenince duraktan ihraç edilebilir, gerekli görüldüğü hallerde de ruhsatı iptal edilebilir.
 4. Bütün durak mensupları belediyece hazırlanmış olan yönetmelik çerçevesinde tesbit edilen kurallara uymak mecburiyetinde olup, kurallara uymayan işletmecilerin ruhsatı belediye encümen kararı ile iptal edilebilir.
 5. Müşteri talep eder ise, araçta, radyo, teyp v.s. ses ve görüntü cihazları açılmaz.
 6. İşletmeci veya çalışanlarının, alkollü içki ve uyuşturucu ve benzeri maddeleri kullanarak, durağa gelmesi yada araç kullandığının tesbit edilmesi halinde, Belediye Encümenince bu kişilere ilk tespitte, duraktan 60 gün uzaklaştırma, ikinci kez tekrarı durumunda 120 gün uzaklaştırma cezası verilebilir. Bu fiillerin, üçüncü tekrarında ilgililer durak hakkı üyeliği ile birlikte duraktan ihraç edilirler.Bu kişiler hiçbir hak talep edemezler.bu gibi hallerden Durak Temsilcisi sorumlu tutulacak olup, ilgili temsilciye ayrıca cezai işlem uygulanabilir.
 7. Yolcunun beraberinde taşıdığı bağajdan 60 kilo kadar olandan ayrıca bagaj ücreti alınmaz.
 8. Duraklardaki telefon, elektrik,su,kira v.s. giderler ruhsatta ismi yazılı olan üyelerin ortak gideri olup, durağa yeni kayıt olanlarda eşit hakka sahiptirler.İlgililer, hisselerine düşecek payı ödemek zorundadırlar. Mevcut duraklardaki telefonların durak adına tescil edilmesi, edilemiyorsa yerine durak adına tescilli yeni bir telefon temin edilmesinin 6 ay içinde sağlanması gereklidir.
 9. Durakta çalışan taksilerin plakalarının yazılı bulunduğu levha ,durak önüne asılır.
 10. Hizmetlerin aksamaması için her durak resmi tatil günleri ve geceleri çalışmak üzere sayıları 20 den az olan araçların bulunduğu taksi duraklarında en az iki araç sürücüsüne telefonla çağrı nöbeti yazılarak durağa nöbet çizelgesi yapmak suretiyle araç çalıştırmak zorundadır. 20 araçtan fazla duraklarda 2 araç nöbetçi bulundurulacaktır.

ARAÇLARLA İLGİLİ UYULACAK KURALLAR

MADDE 14.

a) Duraklarda bekleme sırasında yıkama yapılmaz. Dışı çamurlu ve camları aşırı kirli araçlar ile sefere çıkılmaz. Aracın          içi her gün mesai bitiminden sonra süpürülür ve temizlenilir.

b) Araç içindeki ışıklandırma ve araç kaloriferi çalışır durumda olacaktır. Araçta yangın söndürme cihazı , ilk yardım            çantası , reflektör ve yedek ampuller bulundurulacaktır.

c ) Aracın periyodik ve günlük bakımı sürekli olarak sağlanacaktır.Motor bakımı dışında, fren, hidrolik, rot, balans, amortisör, şanzıman v.b. bakımı düzenli olarak her altı (6) ayda yapılacaktır. Araçların aşırı yıpranmış veya yaralı lastikle seyrüsefer yapmaları yasaktır.

d) Aracın ekzoz sistemi arızasız olacak, gürültü yapan ekzoz ile seyrüsefer yapılmayacaktır.

e) Aracın, yolcuların oturmasına ve kullanılmasına mahsusu bölümleri sağlam durumda olacak,aşırı,eskiyen döşemeler değiştirilecek,kırık veya tehlikeli şekilde çatlak camlarla seyrüsefer yapılmayacak, aracın trafik mevzuatına göre çalışır durumda olması zorunlu olan aynı,sinyal farv.b. bölümlerinden hiçbir eksik veya arıza olmayacaktır.

f) Taksi aracı sarı renk kodunda boyanacaktır. Taksi aracının ön kapıları ve tavanında plaka numaraları ( yazı ebadının standarda uygun) olması gerekmektedir. Aracın üst kısmına ışıklı Taksi ve boş-dolu olduğunu gösteren tabela yapılması zorunludur. Takside şoför dahil yolcu kapasitesinin en çok 4+1 olması zorunludur. Karayolları Trafik kanunu hükümlerine gören yolcu taşıması artırılan taksilerle ilgili uygulama yetkileri Hacıbektaş Belediye Başkanlığına aittir.

g) Araç içine ve dışına; aracın emniyetli kullanımını olumsuz etkileyebilecek hiçbir aksesuar takılmaz. Araçlarda havalı korna kullanılmaz.

h) Araçların içine ve dışına sabit reklam alınması veya geçici afiş, poster,bez pankart asılması hakları Belediyeye ait olup, Belediyenin bu hususta talimatlarına uymak ve asılan reklamın sefer boyunca muhafaza edilmesini sağlamak işletmecinin yükümlülüğündedir.

I) Yasalar çerçevesinde araç içinde bulundurulması zorunlu olan tüm belge ve gereçler,araçlarda bulundurulur.

i) LPG ile çalışan araçların bu sistemleri fabrika çıkışlı veya yetkili servis onaylı orijinal olacaktır.

J) Ticari taksilerde klima, hava yastığı,gps( araç takip sistemi) cihazı,telefon ve telsiz sistemi bulundurulacaktır.

k) Ticari Taksi olarak kullanılacak araçlar 12 yaşından büyük olmamalıdır.

SÜRÜCÜLER VE YARDIMCILARLA İLGİLİ KURALLAR

Madde 15.

Sürücü ve yardımcılar aşağıdaki kurallara uyacaklardır.

 1. Bu yönetmelik sürekli olarak araçta bulundurulacak ve sürücü ve yardımcılar tarafından tüm yükümleri Meslek Odası tarafından sağlanacak eğitim proğramı içinde öğretilecektir.
 2. Sürücü ve yardımcıların kıyafetlerinin temiz ve bakımlı olması zorunludur. Ayakkabıların arkası basık olmayacak,çıplak ayakla veya terlikle araç kullanılmayacaktır. Meslek Odası veya Belediye tarafından sürücü ve yardımcıların kıyafetlerine standardı getirilebilir. Meslek Odası tarafından standart kıyafet belirlenmesi halinde Belediye onayı ile uygulanabilir.Kıyafet standardı uygulanması halinde, seyrüsefer sırasında bu kıyafetlerin çıkartılması veya giyilmemesi halinde bu yönetmeliğin öngördüğü cezai işlemler uygulanır.
 3. Sürücü ve yardımcıları Hacıbektaş Belediye sınırları ve mücavir alanı içerisinde en az 1 yıl ikamet etme zorunluluğu vardır. İkametgah belgesinde bu ibare belirtilmek zorundadır.
 4. Sürücü, araçta meşrubat dahil hiçbir yiyecek,maddesi tüketemez ve sigara kullanamaz.
 5. Sürücü ve yardımcılarının sigortalı olmaları zorunludur. Aylık sigorta bildirimi sürekli olarak araçta bulundurulacaktır.
 6. Sürücülerin hatalarından ve neden oldukları maddi ve manevi zararlardan, ilgili kişi ve kurumlara karşı işletmeciler müteselsilen sorumludur.
 7. Sistemde sürücü olarak çalışmak isteyenler aşagıda yazılı olan evraklar ile birlikte Belediye Zabıta Müdürlüğü’ne yazılı olarak müracaat edeceklerdir. Müracaatlarından çalışmak istedikleri durak numarası, taksi sahibinin ismi ile kullanılacak aracın plakasını belirteceklerdir. Müracaatları uygun görülenler, sistemde sürücü olarak çalışabilecekler ve kendilerine Araç Kullanma Belgesi(durak kimlik kartı) tanzim edilecektir. Tanzim edilen Araç Kullanma belgesi her yıl vizelenecek,1 yıl süre içinde 10 defa hakkında uyarı ve zabıt tanzim edilen sürücünün, Araç Kullanma Belgesi vizelenmeyecek ve 3 ay süre ile sistemde araç kullandırılmayacaktır. Ayrıca, aracında Zabıta Müdürlüğü’nün izni dışında sürücü çalıştıran taksi sahibinin aracı seferden çekilecek, zabıta müdürlüğü’nce uygun görülen sürücü temin edilene kadar araca çalışma izni verilmeyecektir. Ancak acil durumlarda çok kısa süreli olmak kaydıyla Belediye Zabıta Müdürlüğü’ne gerekçe gösterilerek bilgi verilecek, şayet uygun görülürse sürücü kısa süreli çalıştırılabilecektir.
 8. Taksi otomobil şoförü aracın içinde unutulan eşyaları 24 saatlik süre içinde Belediye Zabıta Müdürlüğü’ne teslim etmek mecburiyetindedir.
 9. Ticari Taksi araçlarında şoför olarak çalışacak kişilerin Türk Ceza Kanunun 102,103,104,105,179-3,188,190,191,227 inci maddelerindeki suçlardan affa uğramış olsa bile hüküm giymemiş olması gerekmektedir.
 10. Şoförler, 01.07.2013 tarihinden sonra alkollü olarak kullanma ve hız kuralını ihlal nedeniyle sürücü belgeleri birden fazla geri alınmamış olmak.

Sürücüler aşağıda yazılı belgeler ile birlikte müracaat edeceklerdir:

 • Başvuru dilekçesi
 • Araca ait ruhsat fotokopisi
 • Ehliyet fotokopisi
 • Ehliyet Sorgulaması
 • Ticari taşıt kullanma belgesi (SRC)
 • Pisikoteknik belgesi ve raporu
 • Sabıka kaydı
 • Sosyal güvenlik kaydı
 • İkametgah belgesi
 • Nüfus cüzdanı fotokopisi
 • 2 adet fotoğraf

FİYAT TARİFELERİ

Madde 16.

 1. Ticari Taksilerin taşıma ücretleri 5393 sayılı belediye kanunun 15. Maddesinin (p) bendi gereği Hacıbektaş Belediye Meclisi belirler.

Taksimetre açılış ücreti müşterinin alındığı noktadan başlar.

HAREKET TARİFE VE SAATLERİ

Madde 17.

Her Taksi, belediyece belirlenen kendilerine ait durak yerinde depolama ve bekleme yapabilecektir. Duraklarda, hareket ve bekleme süreleri,çalışma ortamına göre uygulanır.

YOLCULAR İLE İLİŞKİLER

Madde 18.

Sürücü ve yardımcılar yolcular ile ilişkilerinde aşağıdaki hususlara uyacaklardır.

 1. Yolculara daima nazik davranılacaktır. Yolculara emir verir şekilde hitap edilemez. Yolcunun eleştirmesi halinde cevap verilmeyecektir. Ancak, yolcunun aşırı alkollü yada akli dengesi bozuk olduğu hallerde, sürücüye hakaret etmesi ve saldırgan davranması halinde ; araç durdurularak , kolluk güçlerine haber verilerek, kolluk güçlerinin müdahalesi beklenecektir.
 2. Yolcularla münakaşa etmek kesinlikle yasaktır. Yolcuya her nedenle olursa olsun hakaret ettiği tesbit edilen sürücü hakkında Belediye <Encümenince 1 (bir) ay duraktan uzaklaştırma, araç sahibine para cezası uygulanır.
 3. Yolcu ile fiziki şekilde kavga etmek, bedeni olarak müdahale etmek kesinlikle yasaktır. Yolcu ile meydana gelen ihtilaflarda 19.madde doğrultusunda işlem yapıldığı gibi,sürücü veya yardımcının yolcuya karşı Türk Ceza Kanunun Hükümlerine göre suç işlediği mahkeme kararı ile hükme bağlandığı takdirde bir daha taksi duraklarında görev almama cezası uygulanılır.

SÜRÜCÜ,İŞLETMECİ İLE BELEDİYE İLİŞKİLERİ VE CEZAİ HÜKÜMLER

Madde 19.

a) Bu yönetmelikte belirlenen hususlar, özel kanunlarla getirilen uygulama ve yaptırımlar hariç,5393 sayılı kanunun 15. Maddesini b bendi ve 1608 sayılı kanun uyarınca belediye yasağı olarak düzenlenmiştir. İşletmeci, sürücü ve yardımcıları ile durak temsilcilerinin bu yönetmelik hükümlerine  aykırı olarak işlemiş oldukları her kusurda Zabıta memurlarının tutacağı tutanak doğrultusunda Hacıbektaş Belediye Encümenince 5326 sayılı kabahatler kanunun 32. Maddesi gereğince idari para cezası uygulanabilir.yönetmelik hükümlerine aykırı hareketler nedeniyle,aynı takvim ayı içinde üçüncü kez zabıta varakası tanzim edilmesi halinde Belediye encümeni kararıyla 15 güne kadar meslek ve ticaretten men cezası verilen bir taksi işletmecisinin taksi çalıştırma ruhsatı takvim yılı sonu beklenmeksizin, encümen kararı ile iptal edilebilir.

b) Sürücüler ve işletmeciler arasındaki ilişkilerde, tarafların birbirleriyle;

– Münakaşa etmeleri halinde; ilgili araçlar 7 gün seyrüseferden men, ilgili sürücü veya yardımcılar 30 gün çalışmaktan men edilir. Bu ceza tekrarı halinde her seferinde 2 katı artırılarak uygulanılır.

– Fiziki şekilde kavga etmeleri halinde; ilgili araçlar 30gün seferden men,ilgili sürücü veya yardımcılar ise 3 ay çalışmaktan men edilirler. Buu ceza tekrarı halinde her seferinde 2 katı artırılarak uygulanılır.

c) Sürücü, yardımcı ve işletmeciler Meslek Odasının veya Belediye Zabıta görevlilerinin bu yönetmelik çerçevesinde verdiği talimatlara uymak zorundadır. Denetimle ve uyarılarla ilgili olarak Meslek Odası veya belediye zabıta görevlilerine yetkilerine karşı (b) bendinde belirtilen eylemlerde bulunanlarla, belirtilen cezalar % 50 arttırılarak uygulanılır.

d) Mahkemeler tarafından hükme bağlanan şekilde suç işlenmesi halinde; ilgili araçla 3 ay seferden men ve ilgili sürücülere Taksi durakları Sisteminde görev almama cezası uygulanılır.

Bu Yönetmelikte hükümlerine göre işletmecilere uygulanan bütün cezai işlemler zabıta müdürlüğünce her araç için açılan bir sicil dosyasına işlenir.

DENETİM SİSTEMİ

Madde 20.

Bu yönetmelikte ilgili denetimler aşağıdaki kurum ve kişiler tarafından yapılabilir:

a)Belediye Denetimi; Belediye Zabıta Müdürlüğü tarafından yönetmelik hükümlerine göre yapılacaktır. Bu yönetmelik hükümlerine aykırı hareket eden işletmesi ve sürücüler hakkında Taksi Yönetmeliği kurallarına uymadıkları gerekçesi ile düzenlenen tutanak ve zabıtlar Belediye Encümenince değerlendirilerek her ihlal için yönetmelikte görülen cezalar uygulanır. Belediye Zabıta birimlerinin tanzim edeceği zabıtlar; sadece Taksi ulaşıma ilişkin olarak bu yönetmelikle belirtilen kuralların ihlaline dair olacaktır. Belediye Zabıta Birimi Karayolları Trafik Kanunu ve Yönetmeliği kapsamına giren hiçbir konuda; trafik suç ve ceza tutanağı düzenleyemez.

b)Meslek Odası denetimi; Meslek Odası Yönetim Kurulunun görevlendirileceği Denetim Görevlileri tarafından yapılacaktır. Sistemde ruhsat alan her işletmeci için bir sicil dosyacı açılacaktır. Bu dosyada, araca ilişkin belgeler dışında işletmeci, sürücü ve yardımcılara ait belgeler bulundurulacaktır. Ayrıca, aracın muhatap olduğu cezalar siciline işlenerek takip edilecektir. Meslek Odasından ceza uygulanması amacıyla gelen yazılı talepler, Belediye Encümen kararı ile uygulanır.

c) Vatandaş denetimi; vatandaşların sistemle ilgili olan ve bu yönetmelik konusuna giren hizmetlerle ilgili şikayetleri, Belediyeye yazılı olarak yapılacak ve şikayet dilekçesinde;şikayetin konusu, yeri, tarih ve saati ile şikayetçinin adı soyadı ve açık adresi bulunacak; ayrıca şikayete konu olan olaya ilişkin en az 2 kişinin adı soyadı ve açık adresleri bildirilecektir. Bu usule uygun olmayan şikayetler Belediyece dikkate alınmaz.

d) Sistemin öz denetimi, sistemde yer alan işletmecilerin kendi aralarında oluşturacakları denetleme kurulu tarafından yapılacaktır. İşletmeci sürücü veya yardımcı olarak görevli olan kişiler sisteme ilişkin şikayetlerini denetim kuruluna yazılı olarak öncelikle Denetim Kurulu tarafından değerlendirilerek karar bağlanacaktır. Denetim kurulu şikayet konusunu çözümlenmek üzere Meslek Odasına aktarabilir. Meslek odasının çözümleyemediği hususlarda Meslek Odası tarafından Belediyeye yazılı olarak bildirilebilir.

TAŞIMACILIKTAN ÇEKİLME:

Madde 21.

Çalıştırmakta olduğu aracını taksi durak hattından çekilmek isteyen şahıslar; Emniyet Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğünden alacakları Trafik çekme belgesini Belediye Zabıta Müdürlüğüne ipraz ederek, plakasını kayıttan düşürecekler ve bu durumu bir dilekçeyle Belediye Zabıta Müdürlüğüne bildireceklerdir.Taksi çalışma ruhsatı Belediye Encümen kararı ile iptal edilir.Yıl içinde taksi hattından çekilenlerin ödedikleri Ruhsat ücreti geri ödenmez.

ARAÇ DEĞİŞTİRME VEYA ÇALIŞMA RUHSATI DEVRETME

Madde 22.

 1. Aracını yenilemek için satanlar hakkını korur, satın alan durağa giremez. Ayrıca sattığı araç ile aldığı aracın plakalarının Belediyeye ve Meslek Odasına bildirilmesi gerekmektedir.
 2. Taksi Duraklarında devir işlemi için durak ve çalıştırma hakkını devreden ile devralanın karşılıklı dilekçeleri ile Belediye Zabıta Müdürlüğüne müracaatları gereklidir.
 3. Taksi çalıştırma ruhsatı hak sahipleri, ruhsat durak ve sıra haklarını belediye encümen onayı ile devredebilirler. Devralandan taksi çalıştırma ruhsatı ücreti alınmaz. Taksi çalıştırma ruhsatının devrinin Belediye Encümenince onaylanması halinde, ‘’çalışma ruhsatı devir ücreti’’, Belediye Meclisi tarafından belirlenen yıllık aidat ücretinin üç katı bedelinde olacak ve bu ‘’çalıştırma ruhsatı devir ücreti’’ peşin olarak, encümen kararının ilgiye teblig edildiği tarih den itibaren 7 (yedi) gün içinde ödenecektir.

Çalışma Ruhsatı sahiplerinin Belediyeden izinsiz olarak, Ruhsat haklarına özel anlaşma ile devredenlerin tesbit edilmesi halinde, devreden ve devir alan kişilere, devir işlerini Belediye nezdinde onaylatmak için 30gün süreli uyarı yapılır. Bu süre içinde yapılan devir işleminde çalışma ruhsatı devir ücreti % 50 arttırılarak ödenecektir. Bu süre içerisinde devir işleminin yapılmaması takdirde araç,yasal devir işlemi tamamlanıncaya kadar seferden men edilir. Bu takdirde devir işlemi %100 artırılarak ödenecek ve 6 ay içerisinde devir işlemi yapılmadığı takdirde çalışma ruhsatı hakları iptal edilecektir.

Taksi hak sahiplerinin ölümü halinde birinci derecede yakınlarına yapılacak çalışma ruhsatı ve taksi hat hakkı devirlerinde çalışma ruhsatı devir ücreti alınmaz.

 1. Çalışma ruhsatı sahipleri,aracın eskimesi nedeniyle aracı değiştirmek istemesi halinde; belediyeye yapacağı yazılı başvuru ile gerekçesini ve yeni alacağı aracın özelliklerini belirtir. Alınacak araç, bu yönetmelikte belirtilen şartlara uygun ise, belediye zabıta memurlarının izni ile araç değiştirilebilir.

ONARIM İZNİ İÇİN UYULACAK KURALLAR:

Madde 23.

Çalıştırmalarını durdurmak zorunda kalan taksi sahipleri kaza, tamir, yangın gibi hallerde mazeretlerini 3 ( Üç) gün içerisinde yazılı olarak belediyeye bildirmek zorundadırlar. Yukarıda belirtilen sebeplerden dolayı çalışmasını durdurduğunu bildirenlere Belediye Zabıta Müdürlüğünce 2 ayı geçmemek üzere  onarım süresi tanınır. Bu süre encümen kararı ile ve mücbir sebepler karşısında 3 ay daha uzatılır. Bu süre sonunda aracını sefere koymak isteyen araç sahipleri teknik Komisyondan araç Uygunluk belgesi almak zorundadır. Aracını sefer koyamayan veya yeni araç alarak taksi çalıştırma ruhsatı değişikliğini yaptırmayanların ruhsatları iptal edilir ve faaliyetten men edilir. İcra yolu ile trafikten men edilerek çalışmayan araçların ruhsatları konu çözümleninceye kadar askıya alınır.

TAKSİ DURAK TEMSİLCİLİĞİ

Madde 24.

Durak temsilcisi- belediye ile durak ve taksi hat sahipleri arasında koordinasyondan sorumlu olmak üzere, durak üyeleri arasından oy çokluğu ile seçilecektir.

Her durak için bir temsilci seçilecek olup, seçilen temsilcinin ismi meslek Odası ve Belediyeye bildirilecektir.

Temsilci, Belediyenin almış olduğu tüm karar ve uygulamaları durak üyelerine bildirmekle yükümlüdür.

GEÇİCİ MADDELER

Madde 25.

Mevcut çalışmakta olan ticari taksi hat sahipleri yönetmeliğin yayımlandığı tarihten itibaren üç (3) ay içerisinde müracaat ederek sisteme kayıt olmak ve yönetmelikte belirtilen şekilde taksi çalıştırma ruhsatı almak zorundadırlar. Süre bitiminden sonra yapılacak müracaatlar yeni müracaatlar gibi değerlendirilecektir.

Mevcut çalışmakta olan ticari taksi hat sahipleri araçlarını 31.12.2014 tarihine kadar yönetmelikte belirtilen şartlara uygun hale getireceklerdir. Bu süre sonunda araçlarını uygun hale getirilmeyen araçların çalışmasına müsaade edilmeyecektir.

YÜRÜRLÜK

Madde 26.

Bu yönetmelik Hacıbektaş Belediye Meclisinin onayından sonra Belediye tarafından ilan edilerek yürürlüğe girer.

YÜRÜTME

Madde 27.

Bu yönetmelik Hacıbektaş Belediye Başkanlığınca yürütülür.

İş bu Yönetmelik Hacıbektaş belediye Meclisinin 02.05.2014 tarihli toplantısında oy birliği ile kabul edilmiştir.

 

Ali Rıza SELMANPAKOĞLU         Erol ÜNLÜYURT              Arzu TAŞDEMİR

Belediye Başkanı                              Meclis Katibi                         Meclis Katibi