Çilehane Mezarlık Yönetmeliği

MEZARLIK PROJESİ

HACIBEKTAŞ MEZARLIK YÖNETMELİĞİ

 1-AMAÇ:

Yeni açılan Çilehane mezarlığının düzenlenmesini, Belediyece mezar yeri satışını ve mezar yeri alanların uyması gereken esasları belirtmektir.

2-KAPSAM:

Bu yönetmelik Hacıbektaş Belediyesi ile mezar yeri almış olanları kapsar.

3-MEZAR YERLERİNİN BELİRLENMESİ VE SATIŞI:

 1. Mezar yerlerinin belirlenmesi ve satış işlemleri Belediye Fen İşleri Müdürlüğünce aşağıdaki esaslara uygun olarak yapılır.
 • Mezar yeri alacak kişi Fen İşleri Müdürlüğünden Ek-A’daki ‘’Mezar yeri istek ve Tahsis formu ’nu alarak dilekçe bölümünü doldurur.
 • Dilekçesine Hacıbektaş da ikamet ettiğine dair belge / Hacıbektaş nüfusuna kayıtlı olduğuna dair belge/ Hacıbektaş da arsa ya da konut sahibi olduğuna dair belgeden herhangi birisini ekler.
 • Dilekçeye ayrıca Mali Hizmetlere yatırdığı mezar yeri ücretinin makbuzunu eklemiş olarak Yazı İşleri evrak kayıntından numara alarak Fen İşleri Müdürlüğüne formu havale ettirir.
 • Fen İşlerince mezarlık yerleşme planında boş olan yerler mezarlığa gidilerek gösterilir ve alıcı ile görüş birliğine varılarak Mezar yeri istek ve Tahsis formuna Ada, Parsel numaraları işlenerek tahsis yapılır. Formu dolduran yetkili Fen İşleri Müdürü Adını Soyadını yazarak imzalar ve evrakı dosyalar.
 • Fen İşlerinde tutulan Ek-B’deki Mezar yeri Tahsis Defterine işlenerek işlem tamamlanır.
 • Mezarlık yerleşim planı mezar yeri Tahsis defterinin kapak içine yapıştırılır ve hatasız doldurulur, aynı yerin bir başkasına satışına neden olmamak için hatasız işlenir.
 1. Mezar yeri tahsis ve satışı Hacıbektaş’da ikamet edenlere, Hacıbektaş nüfusuna kayıtlı olanlara, Hacıbektaş nüfusuna Annesi- Babası kayıtlı olanlara ve Hacıbektaş’da arsa yada konut sahibi olanlara yapılır. Türkiye’nin tanıdığı kişilerin başvurusu Belediye encümenince değerlendirilerek tahsis yapılır.
 2. Mezar yerlerinin satış fiyatını Belediye Meclisi tespit eder.

4-MEZAR YERİ ALANLARIN UYMASI GEREKENLER:

 • Belediyece kendilerine satılan yerler dışında başka bir yer işgal edilemez defin yapılamaz.
 • Mezar yerleri parseller halindedir. Parsellerin arası Belediyece dikilen çam ağaçları ile belirlenmiştir. Parsel sınırlarına tel örgü, duvar, çit gibi belirleyici hiçbir yapay örgü yapılmayacak olup her parselin yola bakan ağzı kepçe çalışması için açık bırakılmıştır. Bu yerler kapatılmayacaktır, uymayanların çit yada duvarları yıkılacak olup haklarında kaçak yapı işlemi uygulanacaktır.
 • Mezarlıktan Mezar yeri alan kişi bir başkasına Mezar yerini satamaz, ya da devredemez. Aksi takdirde Mezar yerine Belediye el koyar.
 • Mezarlığa defin mezar yeri sahiplerinin 3.ncü madde b bendi de belirtilenleri ancak defneder başkalarını defnedemez, uymayanlar hakkında idari ceza uygulanır ve yasal işlem yapılır.
 • Mezar yaptıranlar Mezar inşaatı bitişinde mezarlıkta pislik ve döküntü bırakmayacak olup sorumluluk mezarı yaptırana aittir.
 • Mezarlığın düzeni ve planını bozucu hiçbir girişimi mezar yeri sahipleri yapmayacaktır.
 • Cenazeleri kendi parselleri içine defnedeceklerdir.
 • Mezar yeri alanlar iki parselden fazla mezar yeri alamayacaklardır. Üçüncü parseli 15 yıl sonra alabileceklerdir. Toplu hakka yürüyüş  (ölüm)’ler bu süreye dahil değildir.

5.MEZARLIĞIN DÜZENLENMESİ:

 1. Mezarlığın düzenlenmesi Hacıbektaş Belediye Başkanlığınca yapılır. Bu   çerçevede;

Fen İşleri Müdürlüğünce

 • Mezarlık düzenleme planı yapılacak ve uygulanacak olup gerektiğinde geliştirilecektir.
 • Mezarlık yerleşme planı parselasyonuna uygun olarak satış ve tahsis yapılacaktır. Planının mezarlığa uygunluğu kontrol edilecektir. Yanlışlığa meydan verilmeyecektir.
 • Mezar yeri tahsis defteri tutulacak planlamaya uygun olarak defterde kime ait olduğu, ada , parsel, yatırılan ücret, ücret makbuz numarasını içeren bilgiler işlenecektir.
 • Yollar, adalar, parseller, su hattı, çeşmeler, ağaçlandırma, giriş çıkış kapıları, fiziki korunması ve benzeri çalışmalar planda yer alacaktır.
 1. Zabıta Amirliğince

1- Mezarlığın tertipli düzenli ve temiz olması ve korunmasını sağlayacaktır.

2- Mezarlıkta ihtiyaç olan yeterli kazma, kürek, bel ve plastik su bidonu bulundurulacaktır.

 1. İtfaiye Amirliğince

Mezarlıkta ağaçların sulanmasını sağlayacaktır.

6.YÖNETMELİĞİN YÜRÜRLÜĞE GİRMESİ:

Bu Hacıbektaş Mezarlık yönetmeliği Hacıbektaş Belediye Meclisinin aldığı karar tarihinden itibaren uygulamaya girer.

EKLER

EK-A ( Mezarlık Yeri İstek ve Tahsis Formu)

EK-B (Mezar Yeri Tahsis Defteri)