Ticari Hatlı Minibüs Çalışma Yönetmeliği

 Hacıbektaş Belediyesi Ticari Hatlı Minibüs Çalışma Yönetmeliği

  Kabul Tarihi:03/11/2014

Kabul Sayısı: 03

Yayım Tarihi: 03/11/2014

 

  BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam ve Yasal Dayanak

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu yönetmelik, Hacıbektaş Belediyesi sınırları içinde belirlenen güzergahlarda Ticari Hatlı Minibüslerin çalışma şartlarını, işletme sözleşmesi hükümleri gereğince ve Belediye denetiminde olmak koşulu ile ticari amaçla çalıştırılmalarını, işletme izni, şekli, süresi ve şartları ile denetim esaslarını düzenler.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Hacıbektaş Belediyesi sınırları içerisinde faaliyet gösteren ticari hatlı minibüsleri kapsar.

Yasal dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik 5393 sayılı Belediye  Kanunu’nun 14’cü maddesinin ulaşım sorumluluğu uyarınca hazırlanmıştır.

İKİNCİ BÖLÜM

Tanımlar

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu yönetmeliğin uygulanmasında;

Belediye : Hacıbektaş Belediyesini,

İşletici : Kent içinde toplu taşıma amacıyla ticari hatlı minibüs çalıştıran kişileri,

Ticari Hatlı Minibüs: Toplu taşıma hizmeti vermek amacı ile kullanılan ve Hacıbektaş Belediyesi sınırları içinde tahdit kapsamında bulunan, Hacıbektaş Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Şube Müdürlüğünde kayıtlı araçları,

Zabıta Amirliği : Hacıbektaş Belediyesi Zabıta  Başkanlığını,

Araç Sürücüsü: İşletici tarafından aracını sevk ve idare etmekle görevlendirilen kişileri,

Güzergah : Ticari Hatlı Minibüslerde araçların daha önceden Belediye Meclisi tarafından belirlenmiş kalkış ve varış noktası arasında kalan yolları,

Çalışma Ruhsatı: Ticari Hatlı Minibüslerde araç sahiplerinin adına yönetmelik hükümlerine göre Belediyeden alacakları işletme ruhsatını,

Meslek Odası : Şoförler odasını ve Umum Servis Araçları Odası Başkanlığını,

İfade eder.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Ticari Hatlı Minibüs Çalıştırma İlkeleri, Başvuru Şekli, Aranacak Şartlar,

Çalışma Usul ve Esasları

Ticari hatlı minibüs çalıştırma

 MADDE 5– (1) Bu yönetmelik hükümlerine göre Hacıbektaş Belediyesi sınırları içerisinde ticari hatlı minibüs çalıştırmak isteyen kişilerin öncelikle Belediye Zabıtasından adlarına tahsis belgeleri almaları ve belediye ile işletici arasında işletme sözleşmesi yapılması zorunludur.

(2) Ticari Hatlı Minibüs çalıştırma hakkını elde eden işletmecilere, Belediyeden düzenlenen ve her yıl vizelenecek olan “Çalışma Ruhsatı” verilecektir. Çalışma Ruhsatı minibüsün çalışması esnasında araçta bulundurulacaktır. İşletici ya da araç sürücüsü, denetim yetkisi olan görevlilere istendiği anda çalışma ruhsatını ibraz etmek zorundadır.

(3) Taşıt ruhsat harcı, kayıt ve çalışma ruhsatı (belge) ücretleri Belediye Meclisi’nce belirlenecek olup, çalışma ruhsatı almayan ve yıllık vizelerini yaptırmayan ticari hatlı minibüslere çalışma izni verilmeyecektir.

(4) Yönetmelikte belirtilen yasal yükümlülükler ile Belediye Meclisince belirlenen mali yükümlülüklerini yerine getirenlerin çalışma ruhsatları 1 (bir) yıl geçerli olacak şekilde yeniden onaylanır.

(5) Ticari hatlı minibüslerin çalışma şekil ve şartları, çalıştırılabileceği yerler, güzergahları, sayıları, taşıtların teknik özellikleri, yaşı, rengi ve ebadı Belediye Meclisince tarafından belirlenir.

Ticari hatlı minibüs alacaklarda aranacak şartlar

MADDE 6- (1) Ticari hatlı minibüs alacaklarda aşağıdaki şartlar aranır:

a) Ticari hatlı minibüs alacak kişilerin en az iki (2) yıldır Hacıbektaş köyleri dahil ilçe sınırları içinde ikamet etmeleri gerekir.

Ticari plaka tahsis belgesi alacaklardan istenecek belgeler

MADDE 7– (1) Bu yönetmelik esaslarına göre ticari plaka tahsis belgesi alacak kişilerden aşağıdaki belgeler istenir:

a) Belediyeden alınacak matbu dilekçe,

b) Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi,

c) Aracın trafik tescil belgesi aslı veya fotokopisi, sürücünün aslı ile fotokopi  karşılaştırılıp aslı iade edilecek.

ç) Onaylı ikametgâh ilmühaberi,

d) Hacıbektaş Mal Müdürlüğünden ilgili mükellefiyet kaydı,

e) En az B sınıfı sürücü belgesi aslı ve fotokopisi,

f) Ulaştırma Bakanlığı Kararı Ulaştırması Genel Müdürlüğünce belirlenen ve sürücüler için alınması gereken belgeler,

g) İlgili meslek odası kayıt sureti,

ğ) Adli sicil kaydı.

h) Trafik sigortası.

i)  Ferdi koltuk sigortası.

(2) Ticari plaka tahsis belgesi alacaklar yukarıdaki evraklar ile belediyenin Zabıta Amirliğine birimine müracaat edecektir. Evraklarında eksiklik bulunmayanların bu yönetmeliğin 6 ıncı maddesindeki şartlara uygun olup olmadıkları yerel kolluk kuvvetlerince incelemesi yapılacaktır. Ticari plaka almak için belirlenen şartları taşıyanlara Zabıta Amirliğince tarafından ticari plaka tahsis belgesi verilecektir.

(3) Ticari hatlı minibüsler tek kişi üzerine olabileceği gibi ortaklıklar adına da olabilir. Bu tür başvurularda şahısların tamamının Yönetmelikte belirlenen şartları taşıması gereklidir.

Ticari plaka almaya hak kazananların belediye işlemleri

MADDE 8– (1) Zabıta Amirliğince tarafından tahsis belgesi verilerek ticari plaka almaya hak kazanan işleticiler, belirlenen ilgili yıla ait devir ücretlerini yatıracaklar ve Belediye ile sözleşme imzalayacaklardır.

(2) Ticari hatlı minibüslerin yeni kaydı halinde Belediye Meclisince kabul edilen gelir tarifesindeki kayıt ücretlerinin tamamını yatırdığına dair makbuz ibraz edildikten sonra işletme ruhsatı düzenlenecektir.

Araçlarda aranacak şartlar

MADDE 9– (1) Ticari hatlı minibüs olarak kullanılacak araçlarda istiap haddi kadar oturma yeri bulunması, çalıştığı hatla ilgili kalkış ve varış noktalarını gösteren numunesine uygun bir levha ön cama konulacaktır.

(2) Ticari hatlı minibüslerin iç ve dış kısımlarında reklam bulundurulması, “Ticari Araçlarda Reklam Bulundurulması Hakkındaki Yönetmelik” hükümlerine göre yapılacaktır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli Hükümler

Sorumluluk

MADDE 10– (1) Ticari hatlı minibüs işleticisi, sürücü ve personeli sistem içindeki her türlü faaliyetleri nedeni ile doğacak olan mali, hukuki ve cezai sonuçlardan doğrudan sorumludur. Bu nedenle belediyeye herhangi bir sorumluluk atfedilemez.

(2) Ticari hatlı minibüslerin sözleşme ve yönetmelik hükümlerine aykırı davranışları ile sebebiyet verdikleri zararlar sözleşme akdeden araç sahipleri tarafından ödenir.

(3) Araç işleticileri taşıma hizmeti sırasında veya başka durumlarda üçüncü şahıslara verdiği zararlar tamamen araç sahibine aittir.

Devir

MADDE 11– (1) Araçların devirleri ile ticari plakaların verilmesinde uyulacak usul ve esaslar Belediye Meclisi tarafından belirlenir.

Veraset yolu ile intikaller

MADDE 12– (1) Ticari hatlı minibüs işleticisinin ölümü halinde, mahkemeden alınacak veraset ilamında yazılı varislerin başvurusu üzerine Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Şube Müdürlüğünce düzenlenmiş motorlu araç tescil belgesinde belirtilen mirasçılar adına ticari hatlı minibüs işletme ruhsatı düzenlenir. Araç kaydı mirasçılardan birinin adına düzenleneceği gibi tüm mirasçılar adına da düzenlenebilir. Yapılacak ruhsat düzenleme esnasında bu yönetmeliğin 6 ıncı ve 7 inci maddelerindeki şartlar aranmaz. Ancak tescil esnasında Belediye Meclisi tarafından belirlenen yaş şartı aranır. Mirasçılar adına işletme ruhsatı düzenlendiği takdirde devir ve temlik (bir hakkın diğer bir kimseye geçirilmesi) ücreti alınmaz. Bir başka şahsa aracı satmak istedikleri takdirde devir ve diğer ücretler alınır.

Denetim

MADDE 13– (1) Ticari hatlı minibüs işleticileri bu yönetmelik ve işletme sözleşmesi hükümlerine göre hareket etmek zorundadır. Söz konusu hükümlere riayet konusunda gerekli denetim belediyenin Zabıta Amirliği ve Emniyet Müdürlüğünce yapılacaktır.

Tasıma mecburiyeti

MADDE 14– (1) Ticari hatlı minibüs işleticileri kaza, aracın arıza ve bakımı gibi nedenlerle aracının taşıma hizmeti yapamadığı veya yapamayacağı durumlarda bu yönetmeliğin 16 ıncı maddesine göre bilgi vermeleri ile sözleşmede belirtilecek özel durumlar dışında toplu taşıma hizmetlerini ücreti karşılığında herkesin yararlanacağı şekilde sağlamak zorundadır. Ticari hatlı minibüs işleticileri, araçlarını hiçbir nedenle Belediyeden izinsiz ve habersiz taşıma hizmeti yapmaktan alıkoyamazlar.

Değişiklik yapma hak ve yetkisi

MADDE 15– (1) Belediye Meclisi tarafından belirlenen hat güzergahları aynen uygulanır. Güzergahlar işleticiler tarafından değiştirilemez, kısaltılamaz, uzatılamaz.

(2) Belediyece işletme sözleşmesi yapılan ticari hatlı minibüslerin çalışacağı semtler ve güzergahlar, ancak Belediye Meclisi tarafından, taşıma hizmetinden yararlanan halkın ulaşım ihtiyacı göz önüne alınarak değiştirilebilir.

(3) Şehir trafik düzenlenmesi, yapım çalışmaları ve kamu güvenliği sebepleri ile önceden haber vermek suretiyle belediye; güzergah, durak noktaları ve çalışma saatlerinde değişiklik isteyebilir. İşletici bu isteğe uymak zorundadır.

Bilgi verme zorunluluğu

MADDE 16– (1) Ticari hatlı minibüs işleticileri kaza, aracın arıza ve bakımı gibi nedenlerle aracının taşıma hizmeti yapamadığı veya yapamayacağı durumlarda ve kendi adreslerinde vuku bulacak değişikleri en geç 7 gün içinde Belediye’ in ilgili birimine bildirmek zorundadır.

Hatlarda çalıştırılacak araç sayıları

MADDE 17– (1) Hatlarda çalışacak ticari minibüs sayıları Belediye Meclisi tarafından tespit edilir. Bu düzenleme halkın ulaşım ihtiyacı göz önünde bulundurularak yapılır. Çalıştırılan araç sayısının artırılmasına gerek olursa aynı şartlar ve usuller dahilinde Belediye Meclisi’nin onayı alınarak uygulanır.

Güzergah değişikliği

MADDE 18– (1) Ticari hatlı minibüs işleticileri birbirleriyle herhangi bir güzergah değişikliği yapamazlar.

Çalışma süreleri

MADDE 19– (1) Ticari hatlı minibüslerin çalışma süreleri ile her gün hangi saatler içinde taşıma hizmetleri yapacakları işletme sözleşmeleri ile belirlenir.

Duraklar

MADDE 20– (1) Ticari hatlı minibüslerin durak yerleri Belediye Meclisi tarafından belirlenir ve çalıştığı güzergah üzerinde belirlenen duraklarda indirme bindirme yapar. Taşıma saatleri dışında araçların park durumları işleticinin kendi sorumluluğundadır.

Ücret tarifeleri

MADDE 21– (1) Ticari hatlı minibüslerin yolcu fiyat tarifeleri Belediye Meclisi tarafından belirlenir. Belirlenen fiyat tarifeleri araç üzerinde yolcuların görebileceği bir şekilde bulundurulur.

Taşımacılıktan çekilme

MADDE 22– (1) Ticari hatlı minibüs çalıştırmaktan çekilmek isteyen işleticiler bir dilekçe ile Belediyeye müracaat ederler. Bu takdirde ruhsat Belediye Zabıta Amirliğince tarafından iptal edilir. Ruhsatı iptal edilen araçların plakaları Emniyet Müdürlüğüne ve ilgili odaya bildirilir. Yıl içinde araç çalıştırmaktan çekilenlerin ödedikleri ruhsat harçları geri ödenmez.

Tembih ve yasaklar

MADDE 23 – Aşağıda belirtilen hususlar, özel kanunlarla getirilen uygulama ve yaptırımlar hariç, belediye tembih ve yasağı olarak düzenlenmiştir.

a) Bu yönetmelik kapsamına giren ticari hatlı minibüsler belediyeden “işletme ruhsatı” almadan çalışma yapamazlar.

b) Ticari hatlı minibüslerin kendi durakları haricinde durmaları, yolcu indirme ve bindirme yapmaları yasaktır. Araçlar kendilerine verilen güzergah dışında çalışamaz.

c) Ticari hatlı minibüslerde çığırtkan-muavin bulundurulamaz.

ç) Ticari hatlı minibüsler trafik tescil belgesinde (2918 sayılı Karayolları Trafik Yönetmeliğinin 3. maddesindeki minibüs tanımına uygun) belirtilen istiap haddi dışında ayakta yolcu alamazlar.

d) Ticari hatlı minibüs işleticileri ticari hatlı minibüslerini bir başkasına kiraya veremez.

e) Ticari hatlı minibüslerin devrinde trafik tescil belgesinin alınmasına müteakip 30 gün içinde belediyeden gerekli devir işlemlerinin yapılması zorunludur.

f) Belediye onayı ile izin verilen reklâm bilgileri dışında minibüslerin içinde ve dışında başka yazı ve aksesuar bulundurulması yasaktır.

ğ) Ticari hatlı minibüslerin trafik ve yaya seyir güvenliğini tehlikeye düşürecek şekilde sevk ve idaresi yasaktır.

h) Ticari hatlı minibüslerin içinde yüksek sesle yolcuların rahatsızlığına yol açacak radyo-teyp çalınması, şoför dahil sigara içilmesi yasaktır. 4207 sayılı kanun gereği araç içerisinde “Sigara İçilmez” ibareli levha asılması zorunludur.

ı) Ticari hatlı minibüslerin yolcularını kaza, arıza vs. mücbir sebepler haricinde yollarda aktarma yapmaları yasaktır. Son duraklarına kadar yolcularını götürmek zorundadır.

i) Ticari hatlı minibüslerin taşıt ruhsat harcı ve diğer ücretler zamanında ödenmesi zorunludur.

j) Ticari hatlı minibüs işleticileri kazaya uğramış aracını tamir ettirmeden hasarlı şekilde çalıştıramaz.

k) Ticari hatlı minibüs işleticileri Belediye Meclisi aldığı kararlara uymak zorundadır.

l) Ticari hatlı minibüslerde Belediye Meclisi tarafından belirlenen fiyat tarifelerinin müşterilerin kolayca görebileceği yere asılması zorunludur.

m) Ticari hatlı minibüslerin Karayolları Trafik Kanunu gereği araçlarda bulundurulması zorunlu olan avadanlık dışında araç ve gereç bulundurulması yasaktır.

n) Ticari hatlı minibüslerin iç ve dış temizliğin yapılmış olması, iç döşemelerinin yırtık ve kirli olmaması zorunludur.

o) Ticari hatlı minibüslerin izin almadan, mazeretsiz toplu taşıma hizmetinde çalışmamaları yasaktır.

ö) Araç değişikliği yapan ticari hatlı minibüs işleticileri aracın trafik tescilinin yapıldığı tarihten itibaren 30 gün içinde belediyeye bildirim yapmak zorundadır.

p) Alkollü içki kullanan ticari hatlı minibüs sahibi veya şoförünün alkolün etkisi altında iken durağa gelmesi ya da bu şekilde araç kullandığının tespit edilmesi halinde bu kişilere ilk tespitte

duraktan 60 gün uzaklaştırma cezası verilir, tekrarı durumunda ise işletme ruhsatı iptal edilir ve ticari hatlı minibüs işleticileri hiçbir hak talep edemezler.

r) Ticari hatlı minibüs işleticileri Türk Ceza Kanununun 103, 104, 109, 188, 190, 191, 227. maddelerindeki suçlardan hüküm giyenler affa uğramış olsalar bile işletme ruhsatı iptal edilir, ticari hatlı minibüs sahipleri hiçbir hak iddia edemezler.

s) Ticari hatlı minibüslerde şoförlük yapacak kişilerde aşağıdaki şartlar aranır;

1) Türk Ceza Kanununun 103, 104, 109, 188, 190, 191, 227. maddeleri ile 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 35. maddesindeki suçlardan affa uğramış olsa bile hüküm giymemiş olmak,

2) Asli kusurlu ve bilinçli taksirli olarak ölümlü trafik kazalarına karışmamış olmak,

3) Alkollü olarak araç kullanma veya hız kurallarını ihlal nedeniyle sürücü belgeleri birden fazla geri alınmamış olmak,

4) En az B sınıfı ve 3 yıllık ehliyet sahibi olmak,

5) Ulaştırma Bakanlığı Kara Ulaştırması Genel Müdürlüğünce belirlenen ve sürücüler için niteliğine uygun alınması gereken belgeleri almış olmak,

ş) Taşıt sürücüleri ile ilgili bu maddenin “s” bendinin takibi ile ilgili düzenlemeler ilgili meslek odasınca yapılacaktır.

Cezai hükümler

MADDE 24– (1) Ticari hatlı minibüs işleticileri sözleşme ve yönetmelik hükümlerine aykırı davranışları halinde sözleşmeleri Belediyece tek taraflı olarak fesh edilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Son Hükümler

Yürürlükten kaldırılan hükümler

MADDE 25 (1) Yoktur

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 26- (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde yürürlükte mevzuat hükümleri ile Başkanlık emir ve talimatları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 27- (1) Bu Hacıbektaş Belediye Meclisi tarafından onaylanmasına müteakip mahalli bir gazete de ilan edildiği tarihte yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 28- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Hacıbektaş Belediye Başkanlığı yürütür.

 

Ali Rıza SELMANPAKOĞLU

Erol ÜNLÜYURT

Cafer TEKİN

Belediye Başkanı

 Meclis Üyesi

Meclis Üyesi