Kurban Satışı ve Kesim Yeri Yönetmeliği

HACIBEKTAŞ BELEDİYESİ

KURBAN SATIŞ VE KESİM TESİSLERİNDE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

 BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE:1-Bu yönetmeliğin amacı, Hacıbektaş Belediyesine ait Kurban Satış ve Kesim yerinde uyulması gereken hususları belirlemektedir.

Kapsam

MADDE:2-Bu yönetmelik, kurban Satış ve Kesim yerini kapsar.

Dayanak

MADDE:3-Bu yönetmelik, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 15. maddesinin (b) bendi hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE:4-Bu yönetmelikte geçen;

a)Kurban Satış ve Kesim Yeri Bengiler Belediye Tesislerindedir.

b)Belediye: Hacıbektaş Belediye Başkanlığı

c) Veteriner: Belediye Veteriner Hekimi

d) Zabıta: Belediye Zabıtasını ifade eder.

 İKİNCİ BÖLÜM

Kurban Satış ve Kesim Yerinde Hayvan Satışı Yapan kişilerin Uyması Zorunlu Usuller

 MADDE:5-

(1) Tesis içerisinde hayvan indirip bindirme dışında araçla girilmeyecek.

2)Padokların altı her günün sonunda satıcılar tarafından temizlenerek gübre gösterilecek yere dökülecektir.

3)Padok görevlileri ziyaretçi veya komşu padoktakilerle ağız dalaşına girilmeyecek, küfürlü, gürültülü konuşulmayacak ve toplumu rahatsız edecek davranışlarda bulunulmayacaktır.

4) Tesise içkili gelinmeyecek, tesis içerisinde içki içmek, içki, vs. gibi uyuşturucu madde bulundurulmayacaktır.

5)Tesise silah, kesici ve patlayıcı aletler getirilmeyecek sorumluların yapacağı kontrollerde zorluk çıkartılmayacaktır.

6)Tel örgü dışından vatandaşların yapmış olduğu müdahalelere karşılık verilmeyecek, onlarla ilişki kurulmayacaktır.

7)Satışlarda belirlenen fiyat üzerinden pazarlık yapılmayacak. Belediye encümeninin  belirlediği fiyat uygulanacaktır.

8)Bulunduğu padok dışarısına çıkarak gelen ziyaretçinin aracının yanına veya kendisinin yanına çıkıp, onu kendi padoğuna yönlendirme yapılmayacaktır.

9)Ziyaretçi padoklara yaklaşıp koyunlara bakarken onları yönlendirici konuşmada bulunmayacaktır.

10)Elektronik kantarın bozulması veya hasarı halinde tüm satıcılar sorumlu olacağından, muhafazasına dikkat edilecektir.

11)Tesis içerisinde bulunan bina ve ekipmanlara zarar verici hareket ve müdahalede bulunulmayacaktır.

12)Kesimhane içerisinde koyun getirme dışında, Veteriner Hekimin ve Zabıtanın haberi olmadan ziyaretçi ile özel temas kurulmayacaktır.

13)Gelen ziyaretçiyi tesis dışında başka yerlere yönlendirmeye çalışılmayacaktır.

14)Pazar günleri tüm satıcılarla birlikte genel mıntıka temizliğine katılınacaktır.

15)Veteriner Hekim hasta olduğuna karar vermiş olduğu hayvanları tesis dışına çıkarmada sorun yapılmayacak hemen dışarı çıkartılacaktır.

16) Sorumlu tarafından gösterilen padok dışındaki padoklara hayvan yerleştirmesi yapılmayacaktır.

17) Her gün sonunda vermekle yükümlü olduğu parayı vermeden tesisten hayvanlar çıkartılmayacaktır.

18) Getirdiği hayvan sayısı konusunda yalan ve yanlış beyanda bulunma, sahte menşe ile hayvan getirme, menşe süresi dolduğu halde yenilememe. Padoklardan çıkartılma nedenidir.

19) Padoklarda satılan hayvanları satış sonrası tesis dışarısına çıkartmaya çalışmak ve başka yerde kesimine göz yummak tesislerden tamamen çıkartılma nedenidir.

20) Gün içerisinde tesis sorumlusu veya Zabıtanın bilgisi dışında dışarıdan hayvan getirip padoğa yerleştirme yapılmayacaktır.

21) Padoklarda iki kişiden fazla adam bulundurulmayacaktır.

22) Padokların tahsisi tesiste görevli Zabıtanın yapacağı planlamaya uygun olacaktır.

23) Padoklarda 20 küçükbaş hayvan bulundurulacak olup, her padok gerektiğinde 2-3 ayrı satıcıya tahsis edilebilecektir. Hayvanların karışmaması için çeşitli renkler satıcılar tarafından hayvanlara sürülecektir.

24) Satış için gebe hayvanlar alınmayacak ilgili Bakanlığın genelgesine uygun hayvanlar satışa sunulacaktır. Genelgede belirtilen kuzu ve kurbanlık ağırlıklarına ( kğ ) uygulanacaktır. Belirtilen ağırlığa uymayan kurbanlıklar tesislere alınmayacaktır.

25) Satıcılar padoklarını ve kendilerine gösterilen yerlerin dışında dışarı çıkamazlar.

26) Satıcıların kimlik karşılığı yaka kartı almaları zorunludur.

27) Satış yeri dışında getirilen hayvanlar görevli tarafından gösterilen tecrit padoğuna alınır, burada 30 dakika içerisinde Veteriner Hekim tarafından kontrol yapılarak kesime alınır.

28) Veteriner Hekim ve Zabıtanın hizmetle ilgili uyarı ve isteklerine uyulacaktır.

29) Bu yönetmeliği okuyup uyacağını kabul edenlere padoklardan yer verilecektir.

30) Padoklarda hayvan satan kişiler yukarda belirtilen kurallara uymadığında yasalarda belirtilen cezalarla cezalandırılırlar. Gerektiğinde padoklardan ve tesislerden çıkartılır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Kurban  Satış ve Kesim Yerinde Uygulanacak Ücretler ve Bağışlar

MADDE:6-

(1) Kurban Satış ve Kesim Yerinde parçalama, poşetleme ve soğutma ücreti olarak alınacak ücreti Belediye Encümeni saptayacaktır.

2) Yukarıda alınacak paranın satış sonrası ve kesime girmeden önce görevli tarafından kapıda alınmasına.

3) İsteyen kişilere deri, kuyruk yağı, işkembe ve kelle verilmesi.

4) Kurban kestiren kişi kurban derisi ve sakatatı bağış yaparsa  bağışladığına dair imzasını atar.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Personel, Talimat ve Yükümlülük

 Talimat

MADDE:7-

Kurban Satış ve Kesim Yerinde yönetmelik hükümleri ve kanuni sınırları içerisinde olmak kaydı ile Belediye görevlilerinin ve Veteriner Hekim’in talimatına uymak zorunludur.

Personel

MADDE: 8

Kurban Satış ve Kesim Yeri   İdari kuruluşu aşağıdaki gibi teşekkül eder;

a) Veteriner Hekim

b) Zabıta Memuru

c) Kurban kesimi yapan kasaplar

d) Belediye Başkanınca görevlendirilecek kişiler.

Yükümlülük

MADDE : 9-

Kurban Satış ve Kesim Yerinde padok tahsis edilen şirket, birlik ve şahıslar bu yönetmelikte geçen ve sonradan ilave edilecek olan tüm hükümleri kabul etmiş sayılır ve uymayı taahhüt ederler.

BEŞİNCİ BÖLÜM

İdari Para Cezaları ve Son Hükümler

MADDE: 10-

Bu yönetmeliğin hükümlerine uymayanlar hakkında yürürlükteki yasalar yönetmelikler ve yönergelere bağlı olarak belediye encümeni kararı ile cezai işlem yapılır. Belediye encümeni o kişi yada kişilerin tesislerde görev yapmamasına karar verir. Yada tamamen satış yerlerinden  (padoklardan ) çıkartılmasına karar verir.

ALTINCI BÖLÜM

                                                        Gıda Güvenliği Kritik Kontrol Noktası (HACCP)

MADDE: 11-

Sistem Danışmanlık firması’nın belediye başkanlığı Mezbaha ve satış tesislerinin işletmelerinin hazırladığı Gıda Güvenliği kritik kontrol Noktası ( HACCP  ) yönetmeliğinin uygulanmasında Belediye Veterineri ve Mezbaha Zabıta Memuru sorumludur.

YEDİNCİ BÖLÜM

Belediye Et Dağıtım Esasları

 MADDE: 12-

a) Belediyenin Et Dağıtımından yararlanmak isteyenler; Belediye Zabıta Amirliğinden “Muhtaç Aile Bilgi Formu”‘nu alarak dolduracak ve dilekçesine ekleyerek Yazı İşleri Müdürlüğüne kayıt yaptırarak Zabıta Amirliğine teslim edecektir.

b) Dilekçe ve ekli evrakları Zabıta Amirliğince incelenerek eksiksiz encümene getirilecek. Dilekçe sahibine et verilmesine Belediye Encümeni karar verecektir.

c) Et alacak kişilerin bilgileri Zabıta Amirliğince et dağıtım defterine kaydı yapılacaktır.

d) Dağıtımda eti alan kişi için  teslim alındığı tarih yazılarak teslim aldığına dair imzası alınacaktır.

e) Dağıtımda evde bulunmayanlara bir sonraki dağıtımdan önce mümkün olduğunca haber verilecektir.

f) Zabıta Mezbahadan dağıtacağı etleri alırken mezbahaya teslim alma tutanağını imzalayarak teslim alacaktır. Teftiş ve kontrollerde tutanağındaki miktar, dağıtım miktarıyla karşılaştırılacaktır.

g) Depo mevcutları ile depodan çıkan et, deri, kuyruk ve sakatatlar’ın kayıtları Mezbaha Zabıtasınca tutulacak olup depoda muhafaza ve depodan çıkış sorumluluğu Mezbaha Zabıtasında olacaktır. Mezbaha  Zabıtası tarafından veteriner hekim ile koordineli olarak bir sorumlu çalışan görevlendirilecektir.

h) Et dağıtım defterinde belediye personeli için Zabıtaca bir bölüm ayrılacak olup belediye personelinin kaydı yapılacaktır.

ı) Belediyenin düzenlediği özel günlerde, etkinliklerde, konuk ağırlamakta verilen yemek ve lokmaların etleri ile belediyenin işlettiği öğrenci yurdu, lokanta, otel, kafeterya ve benzeri tesislere verilen etler ilgili tesislerin ahcısı tarafından mezbahadan teslim alınacaktır, tesislerde çalışan personel işlerin sıkışık olduğu yada öğlen istirahatinde de hizmet vermek durumu oluşunca öyle yemeği için eti mezbaha verecektir.  Tesis sorumlu yöneticisi kontrol edecektir. Yapılan menüye göre etin kullanıldığına dair kayıtlar tesis sorumluları ve ahçı tarafından tutularak aylık bilançosu çıkartılacaktır. Bilançoyu tesis sorumlusu ve ahçının imzalamasından sonra Belediye Başkanı yada görevlendireceği şube müdürlüğünce onaylanacaktır. Teftişde denetlemelerde kayıtlar kontrol edilecektir.

i) Düğün, nişan, kına gecesi, kamu kurum ve kuruluşlarının yemekli toplantısı, cenaze yemeklerinde, benzeri etkinliklerde Belediye et satışı yapılabilecektir. Ambar memurluğunun ön çalışması ve bilgilendirmesi de dikkate alınarak satış fiyatı belediye encümeni tarafından belirlenecektir.

j) Mezbaha Zabıtası f,g,h fıkralarına göre kayıtlarını tutarak depoya et giriş ve çıkışının günlük zamanında yapılmasını kontrol eder ve sağlar. Depodan et çıkışını yapar.

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Madde 13 :

Veteriner Hekimin Sorumlulukları

a)Kurban Satış Yerine ve Mezbahaya getirilen Küçük baş ve Büyük baş hayvanların sağlık kontrolünü yapar uygun olmayanları padoklara aldırmaz. Zabıta vasıtası ile dışarı çıkartılmasını sağlar.

b)Mezbahanın çalışma ve iş akış çizelgesine göre Mezbaha personelinin çalıştırılıp, kontrolünü yapar. İş bölümünü düzenler.

c)Tarım Bakanlığınca Tarım İl Müdürlüğü ve Tarım İlçe Müdürlüğünce bildirilen tutulması gereken kayıt, belge ve evrakları tutup muhafaza eder. Mevzuata uygun işlem yapar. Mevzuat değişikliğini takip eder.

d)Tesislerin hijyenik bir ortamda bulunması için kontrolleri yapar ilgilileri uyarır. Temiz ve düzenli olmasını zabıta ile koordine ederek sağlatır.

e)Kesimlerin yapılmasını sağlar.

f)Belediye Veteriner Hekimi olarak herhangi bir nedenle ilave Belediyece Veteriner Hekim görevlendirilirse  yada Bakanlıkça görevlendirilen Veteriner Hekim’in  intibakını sağlar iş bölümünü yapar.

g)Ziyaretçilerin erken geldiği aylarda Mezbahada kesim 07’de başlayacak şekilde görevlendirmeyi yapar. Diğer Veterinerle değişimli olarak hizmetin 07-19 saatleri içinde yapılmasını sağlar. Kasaplar içinde aynı şekilde iş bölümü yapar.

h)Hizmetin yürütülmesinde görevli Zabıta ve idari personelle koordineli çalışır.

i)Yapılan bağışların ilgili depolara zamanında konulmasını sağlar.

j) İlçe içinde hayvan sağlığı ve çevre sağlığı konularında bilgilendirmede bulunur. Gerektiğinde köpeklerin zarar vermemesi için çalışmalar yapar.

k)Belediye Başkanının Veteriner Hekimlikle ilgili vereceği görevleri yapar.

DOKUZUNCU BÖLÜM

Madde 14 :

Zabıta ve İdari Personelin Görevleri

a)Tesislere giriş çıkışı kontrol eder. Satıcıların görevli olanların dışındaki kişileri tesise sokmaz.

b) Satıcılarla ilgili 5.nci madde de belirtilen hususların uygulanmasını sağlar.

c) Gelen ziyaretçilerin düzen ve güvenlik içinde satıcılardan kurban almalarına ve mezbahada kesim yapmalarını sağlar.

d) Belediyeye yapılacak et ve sakatatların kaydını tutar yönetmeliğin 12.nci maddesinin uygulanmasını sağlar. Kesim ücretinin tahsilini yapıp Mali Hizmetler Müdürlüğüne yatırır. Tahsilatı aynı gün yatıramaz ise kilitli çelik kasada tutar. İlk fırsatta Mali Hizmetler Müdürlüğüne yatırır.

e)  Tesislerde güvenlik konularını kontrol eder düzenin korunmasını sağlar.

f) Tartı ve kayıt işlemlerini yürütür. Zabıtaya bağlı olarak yeteri kadar görevlendirilen personelin verimli çalışmasını sağlar. Çalışanların görev bölümünü yapar.

g)   Bağışların kaydını tutar depoya giren et ve sakatatlar’ ın girişini ve çıkışını sağlar.

h) Padoklarda satıcıların günlük ihtiyaçları kadar yem bulunmasının dışında tesislere gelişi güzel her hangi bir şeyin sokulmamasını sağlar.

I) Veteriner hekimin kontrolünde belirlenen sağlıksız ve kesimi yasak hayvanların tesis dışına çıkartılmasını sağlar.

i)  Tartı işlemlerinin uygun yapılmasını sağlar.

j) Satıcıların ve görevlilerin tanıtma kartlarının boyunlarına takılı olmasını sağlar.

ONUNCU BÖLÜM

Madde 15:

Yürürlükten Kalkan Önceki Yönetmelikler ve Bu Yönetmeliğin Yürürlüğe Girmesi

a) Belediye meclisinin 02.06.2006 tarih ve 07 numaralı Hayvan Satış ve Kesim yeri yönetmeliği Belediye meclisinin 08.01.2015 tarih ve 11 numaralı Hayvan Satış ve Kesim yeri yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

b) Bu yönetmelik önceki yönetmelikleri yürürlükten kaldırarak Hacıbektaş Belediye Meclisinin aldığı 05.02.2015 tarih ve 03 numaralı kararı ile oy birliği ile kabul edilmiştir.

c) Bu yönetmelik yayımlandığı tarihten itibaren yürürlüğe girecektir.

 

Ali Rıza SELMANPAKOĞLU                                         Cafer TEKİN                         Erol ÜNLÜYURT

Belediye Başkanı                                                              Meclis Katibi                          Meclis Katibi