Cem Evleri Yönetmeliği

 HACIBEKTAŞ BELEDİYESİ
CEM EVLERİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

AMAÇ
Madde 1 : Bu yönetmelik Hacıbektaş’da açılacak olan Cem Evlerinin açılacağı yerleri, özelliklerini                                  belirlemek ve bu konuda düzenlemeleri yapmaktır.

KAPSAM
Madde 2 : Bu yönetmelik Hacıbektaş Belediye Başkanlığını ve Cem evleri açıp işleten gerçek ve tüzel       kişileri kapsar.

DAYANAK
Madde 3 : Bu yönetmelik aşağıdaki belirtilen yasa yönetmelik ve yönergeler ile Hacıbektaş ilçesinin               ihtiyaçlarından doğan uygulamalara dayanır.

a. 5393 sayılı Belediyeler Kanunu

b. 3194 sayılı imar kanunu ve planlı alanlar tip imar yönetmeliği

c. 1/25.000 ölçekli çevre düzeni planı

d. Hacıbektaş’ın 1/5000 ölçekli nazım imar planı

e. Hacıbektaş’ın 1/1000 ölçekli uygulama imar planı

f. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararı Hükümlerine dayanarak hazırlanmıştır.

TANIMLAR

Madde 4 : Bu yönetmelikle ilgili olan kurum, gerçek ve tüzel kişiler;

a. Belediye : Hacıbektaş Belediyesini

b. Başkan : Hacıbektaş Belediye Başkanını

c. Fen İşleri : Hacıbektaş Fen İşleri Müdürlüğünü

d. Mali Hizmetler : Hacıbektaş Mali Hizmetler Müdürlüğünü

e. Zabıta : Hacıbektaş Belediyesi Zabıta Amirliğini

f. AİHM : Avrupa İnsan Hakları Mahkemesini

g. Cem evi : Binayı

h. Cem evi Açan : Cem evini açan kurum yada gerçek ve tüzel kişi

İKİNCİ BÖLÜM

Madde 5 : Cem evinin yeri;

a. Hacıbektaş Belediyesinin nazım imar planı ve uygulama imar planında belirlenen yerlerde tesis               yapılmalı yada bulunmalıdır.

b. Fen İşleri tarafından incelemesi yapılarak imara uygunluğu varsa yapı kullanma belgesi verilmiş             olmalıdır.

c. Cem evinin binası dışında en az 10 otobüsü park edecek alan bulunacaktır.

d. Cem evine ait bina ve araç park yerinden ayrı olarak en az 1500 m2 açık alan bulunacaktır.

e. Okul yada Hastanelere otel ve yurtlara 100m’den yakın olmayacaktır.

f. Cem evi Kültür Merkezinin bir bölümünü oluşturur yada yalnız cem evi olabilir. Ancak her iki                      durumda da ikamet edilen mahalle arasında evlerle iç içe müşterek olmayacak yada konut olarak                binalarda müşterek olmayacaktır. Tamamen ayrı bağımsız mekanlarda olacaktır.

Madde 6 : Cem evlerinde bulundurulacak bölüm ve birimler

a. İbadet yapılacak salon en az 300 kişilik

b. Yemek salonu en az 300 kişilik

c. Mutfak

d. Kiler odası

e. Yönetici odası

f. İdari personel odası ( zorunlu değil )

g. Dede odası

h. Temizlik malzeme odası

i. Kütüphane

j. Bilgisayar odası ( zorunlu değil )

k. Morg

ı. Cenaze yıkama yeri

m. Cem evlerinde 3 erkek, 3 bayan, 1 engelli tuvaleti

Madde 7: Cem evlerinde faaliyet

a. Cem ibadeti yapmak

b. Lokma pişirilip dağıtılması

c. Cenaze töreni, cenaze kaldırmak

d. Sürekli bir dede, baba bulundurarak dede, baba hizmeti vermek

e. Kütüphane ve bilgisayardan bilgiye ulaşmak, okumak.

f. Anma günleri ve kültürel etkinlikler düzenlemek

g. Kurslar açmak, panel yapmak, konferanslar vermek

Madde 8: Cem evlerini işletenlerin uyması gereken hususlar

a. Cem evleri otel, pansiyon değildir ibadet yeridir. Cem evlerinde yatakhane ve benzeri gecelemek           için düzenleme olmayacaktır.

b. Cem evlerinde kesinlikle Küçük baş ve Büyük baş hayvan kesilmeyecek olup çevre ve insan sağlığına      zarar verilmeyecektir.

c. Cem evlerinde pişirilen lokmaların etleri Belediye mezbahasında veteriner hekim kontrolünde kesilmiş olduğuna dair Belediyenin fişi kontrol edilerek alınacaktır. Başka yerde kesilip getirilen etler                         pişirilmeyecektir.

d. Belediye mezbahası dışında kesilerek getirilen Küçükbaş ve Büyükbaş hayvanların etlerine Zabıta         çağırılarak el koydurulacaktır.

e. İlçe dışından Küçükbaş ve Büyükbaş hayvanların etini getirenlerin getirdiği yerin veteriner hekim         raporu ile yol belgesinin olup olmadığı kontrol edilecek ve noksan varsa ilçe jandarmasına bildirilerek         işlem yapılması sağlanacaktır. Etlere Zabıtaca el konulacaktır.

f. Çevreyi rahatsız edici gece geç saatlerinde yada sabaha karşı araç hareketleri ve insan hareketlerine       meydan verilmeyecektir.

g. Yasa, yönetmelik ve yönergelere uygun olarak toplumsal yararı koruyan ortamları oluşturulacaktır.

h. Cem evlerinde her türlü güvenlik önlemleri alınacaktır.

i. Cem evlerinde ticari bir ortam oluşturulmayacaktır. Satış reyonları açılmayacaktır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Madde 9 : Belediye Fen İşleri Müdürlüğünün görevleri ve denetimi

a. Cem evi yapılacak yerin uygunluğunu Fen İşleri Müdürlüğü inceler ve işlemleri yapar.

b. Cem evi projesinin yasalara ve bu yönetmeliğe uygun olup olmadığını inceler encümene ve                       meclise sunar.

c. Uygun olanlara inşaat ruhsatının ve yapı kullanma belgesinin verilmesinin işlemlerini yapar.

d. Zaman zaman kontrol yaparak değişiklik yada kaçak yapı olup olmadığını belirler. Kaçak yapılara           işlem yapar.

Madde 10 : Zabıtanın görev ve denetimi

a. Cem evlerinde kaçak etlerin pişirilmediğini kontrollerde tespit eder. Kaçak etlere el koyar işlem             yapar.

b. Mezbahada kesilen kurbanlar için belge verir.

c. Cem evlerinin bulunduğu yerlerin çevre temizliğinin yaptırılmasını sağlar.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

a. Bu yönetmelik Belediye meclisinin 05.03.2015 tarih ve 17 numaralı kararı ile oy birliği ile kabul edildi.

b. Bu yönetmelik yayımlandığı tarihten itibaren yürürlüğe girecektir.