İTFAİYE AMİRLİĞİ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

HACIBEKTAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

   İTFAİYE  AMİRLİĞİ

GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

 

               BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

 

Amaç

Madde 1 – (1) Bu yönetmeliğin amacı; belediye itfaiye teşkilatının kuruluş, görev,yetki ve sorumluluklarını, itfaiye memurlarının niteliklerini, görevde yükselme ve mesleki eğitimlerini,kıyafetlerini, kullanacakları araç, teçhizat ve malzeme ile denetim usul ve esaslarını düzenlemektir.

Kapsam

Madde 2 – (1) Bu yönetmelik, belediye itfaiye teşkilatını kapsar.

Dayanak

Madde 3 – (1) Bu yönetmelik, 5393 sayılı Belediye Kanununun 52 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4 – (1) Bu yönetmelikte geçen;

Belediye                : Hacıbektaş Belediyesi’ ni

Başkanlık              : Hacıbektaş Belediye Başkanlığı’ nı

Başkan                  : Hacıbektaş Belediye Başkanı ‘ nı

Başkan yardımcısı : Hacıbektaş Belediye Başkan Yardımcısı’ nı (Atama yapıldığında)

İtfaiye Amiri: İtfaiye Amirini

 

İKİNCİ BÖLÜM

 Görev ve Çalışma Düzeni

Bağlılık

Madde 6 – (1) İtfaiye Amirliği, Belediye Başkanına bağlıdır. Başkan, bu görevi bizzat veya görevlendireceği kişi eliyle yürütür.

Görevleri

Madde 7 – (1) İtfaiye teşkilatının görevleri şunlardır;

 • Yangınlara müdahale etmek ve söndürmek,
 • Her türlü kaza, çökme, patlama, mahsur kalma ve benzeri durumlarda teknik kurtarma gerektiren olaylara müdahale etmek ve ilk yardım hizmetlerini yürütmek; arazide, su üstü ve su altında her türlü arama ve kurtarma çalışmaları yapmak,
 • Su baskınlarına müdahale etmek,
 • Doğal afetler ve olağanüstü durumlarda kurtarma çalışmalarına katılmak,
 • 12/06/2002 tarihli ve 2002/4390 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan, Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik ile verilin görevleri yapmak,
 • 5/6/1964 tarihli ve 6/3150sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sivil Savunma ile ilgili Şahsi Mükellefiyet, Tahliye ve Seyrekleştirme, Planlama ve Diğer Hizmetler Tüzüğü gereğince kurulan itfaiye servisi mükelleflerini eğitmek, nükleer, biyolojik , kimyasal (NBC) maddeleri ile kirlenmelerde arıtma işlemlerine yardımcı olmak,
 • Halkı, kurum ve kuruluşları itfaiye hizmetleri ile ilgili olarak bilgilendirmek, alınacak önlemler konusunda eğitmek ve bu konuda tatbikatlar yapmak,
 • Kamu ve özel kuruluşlara ait itfaiye birimleri ile gönüllü itfaiye personelinin eğitim ve yetiştirilmesine yardım etmek; bunların bina, araç-gereç ve donanımlarının itfaiye standartlarına uygunluğunu denetlemek ve bu birimlere yangın yeterlilik belgesi vermek ve gerektiğinde bu birimlerle işbirliği yapmak,
 • Belediye sınırları dışındaki olaylara müdahale etmek,
 • Belediye sınırları içinde bacalara belediyi meclisince tespit edilecek ücret karşılığında temizlemek veya temizlettirmek ve bacaları yangına karşı önlemler yönünden denetlemek,
 • Talep edilmesi halinde orman yangınlarının söndürülmesi çalışmalarına katılmak,
 • İmar planlarına göre parlayıcı, patlayıcı ve yanıcı madde depolama yerlerini tespit etmek,
 • İş yeri, eğlence yeri, fabrika ve sanayi kuruşlarını yangına karşı önlemler yönünden denetlemek, bu konularda mevzuatın öngördüğü izin ve ruhsatları vermek,

Belediye başkanının verdiği diğer görevleri yapmak,

Çalışma düzeni

Madde 8 – (1) itfaiye hizmetleri resmi tatil günleri de dahil olmak üzere 24 saat

esasına göre yürütülür. İtfaiye personelinin çalışma süresi ve saatleri 14/07/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda belirtilen çalışma süre ve saatlerine bağlı olmaksızın, hizmetin aksatılmadan yürütülmesini sağlayacak şekilde Devlet Personel Başkanlığının uygun görüşü alındıktan sonra tespit edilir.

(2) itfaiye personelinin çalışma saatleri vardiyalar şeklinde düzenlenir. Fazla çalışma ücretleri ile ilgili olarak 5393 sayılı kanunda yer alan hükümler uygulanır.

(3) İtfaiye personelinin çalışma süresi her an göreve hazır olarak , 24 saat çalışıp 48 saat istirahat olarak uygulanacaktır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

İtfaiye personelinin görevleri

İtfaiye birim amirlerinin (müdürünün) görevleri

Madde 9 – (1) itfaiye teşkilatında en üst amir itfaiye birim amiridir ve başlıca görevleri şunlardır;

 • İtfaiye hizmetleri ile itfaiye destek hizmetlerini bir bütün olarak itfaiye stratejileri doğrultusunda planlamak , yönlendirmek, koordine etmek ve denetleyerek hizmetin ekin ve verimli bir şekilde yürütülmesini sağlamak,
 • Personelin hizmet içi eğitimini yaptırmak hizmet verimliliklerini ve mesleki bilgilerini geliştirmek,
 • İtfaiyenin su alabileceği açık havuz ve su depoları yapılmasını sağlamak,
 • Kamu ve özel kurumlara ait itfaiye kuruluşlarını denetlemek ve işbirliğini sağlamak, talep üzerine eğitimlerini vermek ve gerektiğinde yardıma çağırmak,
 • Halkı, kurum ve kuruluşları yangından korunma ve yangınla mücadele konularında bilgilendirmek,
 • Binaların yangından Korunması Hakkında Yönetmelikle verilen görevleri yerine getirmek,

Belediye başkanının vereceği diğer görevleri yerine getirmek.

Diğer amirlerin görevleri

Madde 10 – (1) itfaiye teşkilatında hiyerarşik olarak yer alan herkes birim amiri tarafından verilen görevleri yerine getirmekle yükümlüdürler. Bu kişiler kendilerine verilen görevlerin eksiksiz olarak yapılmasından birinci derecede sorumlu olmakla beraber ayrıca personelin disiplin ve düzeninden, tesis, araç ve gereçlerin temizliği, korunması ve göreve hazır durumda tutulmasından belediye başkanına karşı sorumludurlar.

İtfaiye çavuşunun görevleri

Madde 11- (1) birim amiri konumunda olmayan itfaiye çavuşları itfaiye amirine bağlı olarak görev yapar. Kendisine bağlı yangın personeli arasında iş bölümü yapar. Üst amirlerin bulunmadığı olayları sevk ve idare eder.

İtfaiye erinin görevleri

Madde 12 – (1) itfaiye eri; yangın söndürme, araç kullanma ve arama- kurtarma, çalışmalarını yerine getirir; itfaiye hizmet binası ve müştemilatının güvenliğini ,temizliğini, araç-gereç ve teçhizatın bakım ve onarımı ile haberleşme ve yazışma gibi yürütülmesi gereken diğer iş ve işlemleri yapar.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Eğitim ve denetim

Yönetici personelin eğitimi

Hizmetçi eğitimi

Madde 13 – (1) itfaiye personeline; yangın önleyici tedbirler, itfaiye teşkilatının araç gereç ve malzemeleri, söndürücü cihazlar ve kurtarma usulleri, ilk yardım, yangın yerinde araştırma ve inceleme, yangının keşfi, sabotaj ve kundakçılık ile sevk ve idare hususlarında eğitim alabilmeleri için itfaiye yıllık, aylık, haftalık, günlük nazari ve uygulamalı eğitim programları hazırlanır ve uygulanır.

(2) Yıllık eğitim proğramın da yer alan konular, teknolojik gelişmeler ve mahallin özellikleri de dikkate alınarak aylık, haftalık, günlük ders saatlerinde verilecek şekilde ayrı ayrı hazırlanır ve eğitim programı dosyasında muhafaza edilir.

(3) itfaiye teşkilatı personelinin temel ve teknik eğitimlerinde İçişleri Bakanlığı, Türkiye Belediyeler Birliği, yurt içi ve yurt dışında eğitim merkezi bulunan itfaiye teşkilatları veya üniversitelerin ilgili bölümleri ile bu konuda kurulmuş sivil toplum örgütleriyle işbirliği yapılarak gerçekleştirilir.

(4) Halkı yangına karşı bilinçlendirmek; yangın ve diğer olaylar hakkında bilgilendirmek için basın, yayın ve iletişim araçlarından yararlanılır.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Kıyafet ve Koruyucu Teçhizat

Personel Kıyafeti

MADDE 14- (1) İtfaiye personeli resmi kıyafet giymekle yükümlüdür. Personelin resmi kıyafet giderleri; yazlık, kışlık, harici elbise ve kişisel koruyucu teçhizat da dahil olmak üzere ihtiyaca ve günün şartlarına göre 657 sayılı kanun 211 inci maddesi esas alınarak belediye tarafından karşılanır. Yazlık ve kışlık elbise her yıl, tören elbisesi ise iki yılda bir verilir.

Kişisel Koruyucu Teçhizat

MADDE 15 – (1) İtfaiye personeline 33 üncü maddede belirtilen kıyafetlerin yanında günün teknolojisine ve Türk Standartları Enstitüsü (TSE) veya Avrupa Normları (EN) standartlarına uygun olarak yangın, sel, çığ, nükleer, biyolojik, kimyasal ve benzeri tehlikelere karşı özel teçhizat ve kıyafet de verilir.

Yürürlük

MADDE 16 – İş yönetmelik ilgili mevzuat hükümlerine uyulur.

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik Hacıbektaş Belediye Meclisinin 03/03/2017 tarih ve 21 numaralı kararı ile oy birliği ile kabul edildi.

MADDE 18 – Bu yönetmelik hükümlerini Belediye Başkanı yürütür.

 

 

 

Ali Rıza SELMANPAKOĞLU                Erol ÜNLÜYURT                    Cafer TEKİN

Belediye Başkanı                                   Meclis Katibi                            Meclis Katibi